Skip to main content

UAB "Marstena"

Nuostatos

Privatumo politika

Mes, UAB "Marstena", juridinio asmens kodas 304420168, PVM mokėtojo kodas LT100011535219, adresas Mokyklos g. 4-509, LT-14182 Vilnius (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo internetinio puslapio https://marstena.lt naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu. Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis svetainę.


I. Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

II. Asmens duomenys

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 • Mūsų teisėtas interesas
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas
 1. Tvarkomi asmens duomenys

Bendrovė tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens, įmonės duomenis, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefono numeris);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį
 1. Asmens duomenų saugojimo terminai

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Asmens duomenų teikimas

Bendrovė teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. Bendrovės naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

Bendrovė veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Bendrovė tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Nepasaint to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.


IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę.

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“).

V. Kitos nuostatos

5.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

5.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais:

Mokyklos g. 4-509, LT-14182 Vilnius

+370 609 01 515


Lankytojų stebėjimas


Slapukų politika


Tęsdami naršymą mūsų puslapyje, Jūs sutinkate naudoti būtinuosius slapukus Jūsų įrenginį. Slapukuose nėra konfidencialios informacijos apie Jūs.

Kas yra slapukai?


Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė, apsilankant mūsų svetainėje, patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kokiomis prekėmis domitės).

Tikslai, kuriais naudojame slapukus


Tam, kad mūsų svetainė galėtų pasiūlyti klientui visavertes paslaugas, vartotojo sutikimu vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija slapukai (angl. cookies), kuri naudojama vartotojo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui, renkant svetainės lankomumo statistiką, vartotojo veiksmus, įskaitant demografinius rodiklius. Vartotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Mūsų tikslas:

 • užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą;
 • pagerinti tinklapio naudojimąsi pagal Jūsų poreikius;
 • surinkti bendrus suvestinius duomenis apie svetainės lankomumą ir svetainės interaktyvumą tam, kad galėtume pasiūlyti geresnę patirtį ir įrankius svetainėje ateityje. Mes taip pat galime naudoti patikimų trečiųjų šalių paslaugas, kurios sektų šią informaciją mūsų vardu;
 • atpažinti Jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų tinklapyje;
 • rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus internete ir pateikti dominančias reklamas.

Šioje svetainėje naudojami slapukai


Savo tinklapyje naudojame nuolatinius ir sesijos slapukus. Sesijos slapukų galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga. Nuolatiniai slapukai yra saugomi Jūsų įrenginyje tam tikrą laiką. Mūsų naudojamus slapukus galima suskirstyti į kategorijas:

Būtini slapukai (NEREIKALAUJANTYS Jūsų išankstinio SUTIKIMO): šie slapukai leidžia naudotis visomis mūsų tinklapio funkcijomis ir mes automatiškai juos patalpiname Jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti Jums tinkamai rodyti šią svetainę. Jie nerenka informacijos apie Jus.

Slapukas Aprašymas/naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
* Sesijos identifikavimo slapukas. Klientui pasilankius interneto svetainėje Iki sesijos pabaigos

Analitiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): naudojame šiuos slapukus rinkdami informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklapiu. Šie slapukai gali būti įdiegti tik su Jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo „Google Analytics“ paslaugą). Jie padeda mums gauti informaciją, reikalingą mūsų tinklapio tobulinimui, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai.

Slapukas Aprašymas/naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga_YFQGT9RZ7C Naudojama siekiant išlaikyti seanso būseną. Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 2 metai
_ga Google Analytics teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šie slapukai nerenka jokių asmens duomenų ir yra skirti gerinti svetainės veikimą Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 2 metai
_gat Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 1 diena
_gid Sukuria unikalų ID, kuris kaupia statistinius duomenis apie lankytojo veiklą tinklalapyje Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 1 diena
_gcl_au Naudojama saugoti ir sekti konversijas Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 3 mėnesiai

Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): Norėdami gauti informacijos apie savo lankytojus, naudojame „Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“.; Tai padeda tobulinti tinklapį ir pagerinti apsipirkimą. Šių slapukų pagalba surinktą informaciją Google perduoda ir saugo JAV serveriuose pagal savo privatumo politiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google privatumo politiką ir kaip tai taikoma "Google Analytics", prašome perskaityti: Google Analytics privatumo apžvalgą. Mes naudojame Google reklamą (Google AdWords), kaip tikslinę informaciją mūsų tinklapio naudotojams, kurie anksčiau lankėsi mūsų tinklapyje. Kartu yra naudojama pakartotinės rinkodaros paslauga iš "Google AdWords" funkcionalumo, kuri rodys reklamą trečiųjų šalių svetainėse (įskaitant "Google") ankstesniems lankytojams. Norėdami atsisakyti šių paslaugų, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją, kad atšauktumėte savo sutikimą. Taip pat mes naudojame „Facebook“ ir „Facebook pixel“ slapukus. „Facebook“ slapukai ir pikseliai leidžia įvertinti, optimizuoti ir kurti auditorijų reklamų kampanijas, kurios yra naudojamos „Facebook“ svetainėje. Išsamesnė informacija apie „Facebook Pixel“ pateikta tinklavietėje čia. „Facebook“ naudojamų slapukų ir „Facebook Pixel Re-Marketing“ galite atsisakyti savo Facebook paskyros nuostatose.

Slapukas Aprašymas/naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_fbp Slapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams.  Po vartotojo sutikimo leisti įrašyti analitinius slapukus 3 mėnesiai

Trečiųjų šalių slapukai: mūsų tinklapis leidžia kai kuriuos trečiųjų šalių slapukus. Pavyzdžiui, jei norite pasidalinti produkto nuotrauka ir spaudžiate mygtuką “dalintis”, galite gauti slapukus iš tokių tinklapių kaip Facebook ar Instagram. Šie slapukai leidžia dalintis turiniu socialiniuose tinkluose. UAB „MARSTENA“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, taip pat į socialinius tinklus (pvz., galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos UAB „MARSTENA“ interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką. UAB „MARSTENA“ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Slapukas Aprašymas/naudojimo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
cookieconsent_status Slapukas atsakingas už slapukų juostos pasirinkimo prisiminimą Po vartotojo sutikimo davimo ar nedavimo įrašyti slapukus 1 metai

Šriftai: Šriftai naudojami šiame puslapyje yra iš Google Fonts, jiems nereikia slapukų. Šioje svetainėje naudojami „Google Web Fonts“ („Google“ šriftas) šriftai, kuriuos teikia „Google Ireland Limited“, „Gordon House“, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“), kad būtų galima nuosekliai pateikti šriftus. Kai patenkate į puslapį, naršyklė į savo naršyklės talpyklą įkelia reikiamus interneto šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų tinkamai rodomi. Duomenys, pateikiami lankantis puslapyje, siunčiami į su resursais susijusius domenus, tokius kaip fonts.googleapis.com arba fonts.gstatic.com. Jie nėra susiję su duomenimis, kurie gali būti renkami arba naudojami lygiagrečiai naudojant autentifikuotas „Google“ paslaugas. Jei jūsų naršyklė nepalaiko „Google Fonts“ arba, jei jūs blokuojate prieigą prie „Google“ serverių, tekstas bus rodomas sistemos numatytuoju šriftu). Daugiau informacijos apie „Google“ interneto šriftus galite rasti apsilankę ir „Google“ privatumo politikoje. Atsisakyti

Kaip atšaukti sutikimą?

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti ar tikrai norite priimti slapukus. Naudodami savo naršyklės nustatymus, galite lengvai atsisakyti arba pašalinti slapukus iš savo įrenginio. Tačiau, tai gali neleisti Jums pilnai išnaudoti viso mūsų tinklapio funkcionalumo. Norėdami atsisakyti tikslinių Google reklamų, apsilankykite Google atsisakymo puslapiuose: Jei norite atsisakyti Google reklamų ir Google Analytics slapukų, galite tai padaryti šiuose Google tinklapiuose:

 • reklamų nuostatų tvarkyklėje Norėdami atsisakyti Google Analytics, apsilankykite:
 • Google Analytics reklamų atsisakymas naršyklėje Norėdami pakeisti slapukų nustatymus, spustelėkite:
 • "Marstena" bet kuriame puslapyje atidarykite slapukų nustatymų panelę, esančia puslapio apatinėje pozicijoje.
 • Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, slapukų atsisakymas ar ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Tvarkymo teisėtumas

tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;